Holy Cross Greek Orthodox School of Whitestone, Whitestone